Integritetspolicy

Nedan beskri­ver vi vår policy för han­te­ring av per­son­upp­gif­t­er och coo­kies. Detta enligt data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR).

Personuppgiftsansvar

Skabo Ekonomi AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter som besö­kare på vår webb­plats och ansva­rar för att sådan behand­ling sker i enlig­het med tillämp­lig lag­stift­ning.

Följande funk­tio­ner på vår webb­plats sam­lar in per­son­liga upp­gif­ter:

Kontaktformulär (Caldera Forms)

Dina svar i e‑postformuläret skic­kas till oss som ett kryp­te­rat e‑postmeddelande. Dina upp­gif­ter är nöd­vän­diga för att vi ska kunna kon­takta dig och svara på rele­vanta frå­gor.

Det är endast Skabo Ekonomi AB som har till­gång till dina per­son­liga upp­gif­ter och vi delar inte med oss av dina per­son­liga upp­gif­ter til tredje part.

Vi spa­rar dina upp­gif­ter i vårt e‑postprogram på en kryp­te­rad mail­ser­ver i Sverige. Dina upp­gif­ter spa­ras inte på vår webb­ser­ver.

För att skydda dina per­son­liga upp­gif­ter använ­der vi SSL (Secure Sockets Layer) som ser till att all data som skic­kas mel­lan webb­ser­ver och webb­lä­sare för­blir pri­vat och kryp­te­rad.

Du kan när som helst be oss ta bort dina per­son­liga upp­gif­ter från vår mail­ser­ver.

Följande funk­tio­ner på wår webb­plats pla­ce­rar coo­kies i din webb­lä­sare:

Ändra text­stor­lek (Zeno Font Resizer)

Detta är en första­parts-coo­kie och är av den bestän­diga vari­an­ten.

Inställningarna spa­ras så besö­ka­ren ser samma stor­lek på valt tec­ken­snitt vid åter­kom­mande besök.

Dina inställ­ningar spa­ras i 31 dagar eller till dess att du rade­rar coo­kien i din webb­lä­sare.

Analys av tra­fik till webb­plat­sen (Google Analytics)

Informationen i dessa coo­kies, inklu­sive IP-adress, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjäns­ter för Skabo Ekonomi AB kopp­lade till webb­plat­sen. Skabo Ekonomi AB har ingen direkt till­gång till dessa IP-num­mer.

Google över­för inte infor­ma­tion till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behand­lar infor­ma­tio­nen på upp­drag av Google. Se samt­liga coo­kies från Google Analytics.