Om Skabo Ekonomi AB

Tobias Fällstöm Skabo Ekonomi AB

Tobias Fällström är med­grun­dare av före­ta­get till­sam­mans med Mathias och har många års erfa­ren­het av redo­vis­ning och löne­ar­bete.

Att för­klara eko­nomi och resul­tat på ett ”begrip­ligt” och enkelt sätt är en av Tobias styr­kor. Dock kan det slinka ut en halv­bra ord­vits lite då och då…

Tobias är myc­ket intres­se­rad av musik och använ­der en stor del av sin fri­tid till att både arran­gera och besöka kon­ser­ter.

E‑post: info@skabo.se
Tel. 070–241 90 89

Mathias Hagman Skabo Ekonomi AB

Mathias Hagman är med­grun­dare av före­ta­get till­sam­mans med Tobias och har lång erfa­ren­het inom fram­för allt skogs- och fas­tig­hets­bran­schen.

Han hjäl­per dig att grund­ligt för­stå alla delar i ditt skogs­ä­gande. Trygg och kun­nig lot­sar han kun­den i allt som avser skog och mark.

Mathias spen­de­rar gärna sin lediga tid i sitt fri­tids­hus till­sam­mans med sin familj.

E‑post: info@skabo.se
Tel. 070–553 23 54