Om vår webb­plats

Webbplatskarta

Funktioner

Webbplatsen är skal­bar. På ett tan­gent­bord använ­der du ctrl + för att zooma in och ctrl – för att zooma ut.

Tillgänglighet

Vi för­sö­ker följa de grund­läg­gande prin­ci­perna i WCAG 2.0. Detta eftersom till­gäng­lig­het bidrar till ökad effek­ti­vi­tet för både den som till­han­da­hål­ler en tjänst och den som använ­der den.

Kontakta oss gärna om du har för­slag på hur vi kan öka till­gäng­lig­he­ten.

Ser någon­ting kons­tigt ut i just din webb­lä­sare? Kontakta oss så för­sö­ker vi åtgärda detta!