Deklaration

Som ägare av en lant­bruks­fas­tig­het, även obe­byggd, reg­is­trer­as du som enskild näringsid­kare hos Skatteverket.

Det inne­bär bl.a. att du ska göra bok­fö­ring löpande. Du ska dess­utom dekla­rera din närings­verk­sam­het i sam­band med din årliga in­komst­dekla­ra­tion.

Vi hjäl­per dig med allt från moms­regis­trer­ing av en verk­sam­het till löpande bok­fö­ring och dekla­ra­tion.

Att börja rätt på rätt sätt med råd­giv­ning och regi­stre­ring gör att du står väl rustad för fram­ti­den och de frå­gor du kom­mer att möta som skogs­ä­gare.

Vi hjäl­per dig även att max­i­mera nyt­tan med t.ex. rän­te­för­del­ning, skogs­av­drag och skogs­kon­to­han­te­ring.

Vi har stor erfa­ren­het av skat­ter, dekla­ra­tio­ner och råd­giv­ning för skogs­ä­gare. Kontakta oss gärna för mer infor­ma­tion.

Uppdaterad 2019-01-31