Redovisning

Vi hjäl­per dig med redo­vis­ning och bok­fö­ring så att du i första hand kan foku­sera på din kärn­verk­sam­het och det du brin­ner för.

Samtidigt, på ett enkelt och peda­go­giskt sätt, hjäl­per vi dig med att för­stå före­ta­gets eko­no­miska situ­a­tion – både som det ser ut i nulä­get och i eko­no­miska beslut som påver­kar fram­ti­den.

Våra tjäns­ter omfat­tar:

  • Löpande redo­vis­ning
  • Löner och skat­ter
  • Upprättande av leve­ran­törs- och kun­d­res­kontra
  • Bokslut och års­re­do­vis­ning
  • Deklarationer

Uppdaterad 2019-01-31