Skogsekonomi

För dig som skogs­ä­gare rekom­men­de­rar vi en aktiv för­valt­ning av egen­do­mar för att opti­mera en lång­sik­tig av­kast­ning och för­valt­nings­in­rikt­ning.

Vi hjäl­per dig med den eko­no­miska delen av för­valt­ningen för att den ska har­mo­ni­sera med din mål­sätt­ning av ett aktivt skogs­ä­gande.

Ägande av skog är ofta ett livs­långt åta­gande. Vilka val du än gör och vilka hän­del­ser du än ställs inför, så kan vi hjälpa dig att stå för­be­redd.

Vi hjäl­per dig även att max­i­mera nyt­tan med t.ex. rän­te­för­del­ning, skogs­av­drag och skogs­kon­to­han­te­ring.

Vi har lång erfa­ren­het av råd­giv­ning inför avgö­rande situ­a­tio­ner.

Vi har stor erfa­ren­het av skat­ter, dekla­ra­tio­ner och råd­giv­ning för skogs­ä­gare.

Kontakta oss gärna för mer infor­ma­tion.

Uppdaterad 2019-01-31